Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat w wymiarze do 30 godzin miesięcznie zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/340/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej. Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.

 • 776 zł (netto) dla osoby samotnej
 • 600 zł (netto) dla osoby w rodzinie

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/340/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • Koszt 1 godziny usług opiekuńczych od dnia 01 stycznia 2022r. Wynosi 25,95 zł.
 • Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01stycznia 2022r. wynosi 31,00 zł ( dla osoby dorosłej)
 • Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2022r wynosi 67,80 zł ( dla dzieci).

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania druk zaświadczenia: ODT 21 KB
 3. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi)  druk zaświadczenia: plik ODT 20 KB
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi druk zaświadczenia – ODT 22KB
 5. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.)
 6. pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 7. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).