Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę pozwalającą na dokonanie analizy i oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb. Posiada on legitymację pracownika socjalnego wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wszelkie informacje powierzane pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą socjalną i mogą byś wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.

W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobowych.

Jak uzyskać świadczenie z pomocy społecznej?

 • Krok 1
  Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.
 • Krok 2
  Odręczny wniosek o pomoc należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku osoby bezdomnej właściwa jest gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.
 • Krok 3
  Część świadczeń przyznawana jest na podstawie tzw. kryterium dochodowego. Należy więc przygotować dokumenty obrazujące sytuację finansową (m.in. o wysokości wynagrodzenia, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego, renty, emerytury, i innych).
 • Krok 4
  Przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Ma on ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.
 • Krok 5
  Od decyzji administracyjnej w sprawie świadczeń z pomocy społecznej można się odwołać w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie to może złożyć osoba, która ubiega się o dane świadczenie z pomocy społecznej, lub inna osoba uprawniona do tego przez wnioskodawcę. Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego wnosi się za pośrednictwem OPS.