Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dział Pomocy Środowiskowej

Podstawowym zadaniem Działu Pomocy Środowiskowej jest organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, a przede wszystkim aktywizowanie środowiska lokalnego do podejmowania inicjatyw na rzecz osób wymagających pomocy.

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Irena Markiewicz

telefon: 74/ 660-49-10, pokój nr 8,

przyjmuje Klientów:

  • we wtorki w godz. 11:00 – 14:00
  • w czwartki 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:30

Pracownicy socjalni w ramach swoich kompetencji zawodowych realizują zadania w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej, która jest dostosowana do problemów z jakimi boryka się osoba bądź rodzina. Nasze działania zmierzają do przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania swoich ról.

Jedną z form pracy socjalnej jest prowadzony przez OPS od 2007 r. monitoring rodzin dotkniętych przemocą domową bądź zagrożonych tym problemem społecznym. Rodziny te wizytowane są systematycznie przez pracowników socjalnych wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w godzinach popołudniowych.

Kolejną formą pracy na rzecz rodzin jest prowadzenie przez pracowników grup wsparcia, które powstały w oparciu o zdiagnozowane problemy i deficyty w zakresie funkcjonowania rodzin. Spotkania uczestników odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych w siedzibie Ośrodka przy udziale pracowników socjalnych oraz, w zależności od profilu grupy, psychologa bądź terapeuty ds. uzależnień.

Pracownicy socjalni DPŚ prowadzą także pracę socjalną ukierunkowaną na zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych możliwości miłego spędzania czasu poprzez cykliczne organizowanie imprez dla nich połączonych ze słodkim poczęstunkiem oraz upominkami. Spotkania z dziećmi pracownicy socjalni organizują zarówno w siedzibie OPS, jak również w plenerze, zawsze poświęcając swój wolny czas. Są to godziny popołudniowe, a także dni wolne od pracy.

Praca socjalna to także podejmowanie działań na rzecz osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, dla których nasza pomoc jest niezbędna w celu zapewnienia im godnych warunków życia. Wychodząc więc naprzeciw problemom tej szczególnej grupy klientów pomocy społecznej utworzony został w Ośrodku zespól zadaniowy ds. usług opiekuńczych zajmujący się kompleksowo problemami osób starszych i niepełnosprawnych.

W strukturze organizacyjnej OPS funkcjonuje również zespół zadaniowy ds. asysty rodzinnej, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności pomocy udzielonej rodzinie wieloproblemowej oraz przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie.

OPS zapewnia również swoim klientom oraz mieszkańcom Dzierżoniowa specjalistyczne wsparcie psychologiczne (kontakt z psychologiem za pośrednictwem pracowników socjalnych). Dział Pomocy Środowiskowej w oparciu o szczegółową analizę najczęściej zgłaszanych problemów emocjonalno psychicznych czy też opiekuńczo- wychowawczych wspólnie z psychologiem pracującym w rodzinie organizuje cyklicznie konferencje tematyczne dla osób dotkniętych określonymi problemami.

W naszej ocenie realizowana przez nasz Ośrodek praca socjalna stanowi fundamentalną podstawę w osiągnięciu jej szczytnych celów, a tym samym przywrócenie rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym.