Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Sieć pomocy – rodzina bez przemocy”

To hasło nowego projektu, który ruszył w styczniu Dzierżoniowie i trwać będzie przez cały 2023 rok. Warte ponad 380 tysięcy złotych działania zostaną w całości sfinansowane z funduszy norweskich i środków krajowych.

Projekt: „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów” jest realizowany w ramach Programu "Sprawiedliwość" sfinansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.
Fot. UM Dzierżoniów

 

„Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów” – to projekt, który właśnie startuje w Dzierżoniowie. Jego działaniami objęte zostanie całe miasto. Finansowanie projektu pochodzi z grantu, który pozyskał Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie z funduszy norweskich www.norwaygrants.org i środków krajowych.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, czyli poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy, poprzez podjęcie działań umożliwiających powstrzymywanie przemocy jeszcze zanim do niej dojdzie. Jak to możliwe? Projektem będą objęte przede wszystkim rodziny zagrożone przemocą domową w taki sposób, aby do przemocy nie doszło. Ponadto pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń, superwizji, aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym.

W trakcie realizacji projektu powstanie kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego zostanie stworzona swojego rodzaju „sieć” złożona ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach.

Zależy nam na tym, by osoby zagrożone przemocą, ale też jej sprawcy, niezależnie od tego, w którym punkcie miejskiej „sieci” zostaną ujawnieni, otrzymywali zawsze kompleksową pomoc, wszelkie informacje i wsparcie – mówi Anna Skrzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje program sfinansowany z funduszy norweskich i środków krajowych.

W planach są warsztaty podnoszące kompetencje kadry pracującej w obszarze przemocy w rodzinie. Warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych, które mają uwrażliwić dzieci i młodzież na przejawy przemocy. Efektem warsztatów będą spoty filmowe, dotyczące przeciwdziałania przemocy, widziane oczami młodych ludzi. W Dzierżoniowie powstanie również punkt poradnictwa zapewniający wsparcie psychologiczne zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy, będą też warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto mieszkańcy Dzierżoniowa zagrożeni problemem przemocy domowej będą mogli liczyć na dostęp do terapii małżeńskiej, porad prawnych oraz pomocy psychiatrycznej. Powstaną także punkty wsparcia terapeutycznego dla przyszłych małżonków, rodziców i opiekunów osób starszych. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji. Dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy przewidziano również warsztaty z samoobrony. Te działania dadzą rodzicom możliwość nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nie tylko krytycznych, ale i tych dotyczących dnia codziennego.

Dzięki projektowi w Dzierżoniowie uruchomione zostaną także zajęcia rekreacyjne dla dzieci i rodziców. Chodzi o to, by oderwać młodych ludzi od ekranów komputerów i smartfonów, dać im szansę na spędzenie czasu wolnego poza domem w sposób kreatywny i przyjemny, jednocześnie ucząc pozytywnej rywalizacji, przyjmowania porażki oraz współpracy w grupie. Mają też pokazać rodzicom w jaki sposób budować pozytywne relacje pomiędzy członkami rodziny.

Działać będzie również Akademia Kompetentnego Rodzica w Dzierżoniowie, prowadząc warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie. Zajęcia będą dotyczyć m.in. wzmacniania poczucia wartości u dzieci, pozytywnej dyscypliny, komunikacji w rodzinie oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach z dziećmi. Działanie to będzie również formą wymiany doświadczeń związanych z wychowywaniem dzieci bez przemocy.

Dzięki przeszkoleniu specjalistów opracowany i wydrukowany zostanie „Poradnik dla rodzica jak wychowywać dziecko bez przemocy”. Wskaże on rodzicom sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, m.in. jak mówić, aby dziecko słuchało, jak słuchać aby dziecko mówiło. Czytelnicy będą mogli zasięgnąć porad specjalistów na temat tego, jak uniknąć zachowań przemocowych. Broszura będzie zawierała informacje na temat skutków agresywnych zachowań i będzie stanowiła uzupełnienie wiedzy dla uczestników projektu.

Zdiagnozowany przez nas wcześniej w badaniach sposób postrzegania przemocy pokazuje, że problematyka przemocy jest przez mieszkańców Dzierżoniowa często bagatelizowana i infantylizowana. Dlatego jednym z podstawowych działań, jakie podejmiemy, jest położenie nacisku na edukację – mówi dyrektor Anna Skrzyńska.

Realizacja projektu oznacza zorganizowanie miejskiej kampanii społecznej dotyczącej przemocy. Oprócz materiałów drukowanych w mieście pojawią się tablice i bilbordy dotyczące kampanii antyprzemocowej w ramach projektu „Sieć pomocy – rodzina bez przemocy” czyli „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów”.

W ramach realizacji niniejszego projektu zostało zawiązane partnerstwo z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Specjaliści z partnerskiej organizacji przeszkolą pracowników dzierżoniowskich instytucji pomocowych w zakresie relacji międzyludzkich, mediacji rodzinnych, także pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, co będzie niewątpliwym wzmocnieniem miejskiej „sieci pomocy”.

Projekt „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów” jest realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Zjawisko przemocy w rodzinie zostało w Dzierżoniowie dokładnie zbadane. Podobnie jak w wielu miastach w Polsce i na świecie zjawisko to nasiliło się w okresie pandemii. W wyniku tej diagnozy w Dzierżoniowie rozpoczęto w 2020 r. realizację nowatorskiego lokalnego programu pn. „Aktywne wsparcie” finansowanego w całości z budżetu miasta. Projekt skierowany został do osób z problemem przemocy i uzależnień. Zaplanowane działania edukacyjno-profilaktyczne dedykowane były dorosłym, młodzieży i dzieciom. Dotyczyły występowania, zapobiegania, ochrony i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy domowej, rówieśniczej i cyberprzemocy. W ramach zadania powstała psychoedukacyjna grupa wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i współuzależnionych. Zadanie realizowane było w 2020 i kontynuowane w 2021 roku. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa dało możliwość dzielenia się doświadczenia i ograniczyło zjawisko wyuczonej bezradności. W 2020 i 2021 r. uruchomiony został również lokalny telefon zaufania.

Przemoc w Dzierżoniowie najczęściej stosują osoby w wieku 45-64 lat. Ponad połowa osób stosujących przemoc podejmowała takie działania wobec własnych dzieci, a 13% wobec małżonka, czy partnera. Takie są wyniki diagnozy zjawiska przemocy domowej w Dzierżoniowie opracowanej w ramach uprzednio realizowanego projektu „Ograniczamy przemoc skutecznie”. Wyniki diagnozy wskazują, że ponad 75% ankietowanych mieszkańców Dzierżoniowa stosowało przemoc wobec członków rodziny. Zdiagnozowany sposób postrzegania przemocy pokazuje, że problematyka przemocy jest przez mieszkańców często bagatelizowana. 14% badanych uważa, że jednym z najważniejszych działań, które należy podjąć, jest prowadzenie szerszej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. Pomoc i wsparcie rodzin dotkniętych przemocą, z uwagi na złożoność i specyfikę problemu, wymaga współpracy wielu służb. W Dzierżoniowie w skład zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą przedstawiciele 11 instytucji, m.in. OPS-u, sądu,centrum pomocy rodzinie, policji, służby zdrowia, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, aresztu śledczego, prokuratury, oświaty. Tylko w 2021 r. założono 91 nowych Niebieskich Kart. Zjawisko przemocy w Dzierżoniowie dotyka najczęściej kobiety, osoby starsze oraz dzieci.

Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych na Facebooku: Sieć pomocy – rodzina bez przemocy

źródło: https://dzierzoniow.pl