Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opsdzierzoniow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • jest możliwość zwiększenia kontrastu (czarne tło i żółte litery)
  • jest możliwość zmiany wielkości tekstu na stronie
  • jest mapa strony
  • jest fokus wokół elementów nawigacyjnych
  • jest moduł wyszukujący

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-25  / na BIP: 2022-03-24

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Bartłomiej Magdziarz, adres e-mail: b.magdziarz@opsdzierzoniow.pl  telefon: 74 660-49-05

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zlokalizowany jest przy ul.Szkolnej 24.

Budynek posiada trzy kondygnacje, przy czym Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, na poziomie ulicy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu od ul.Szkolnej od poziomu chodnika są cztery szerokie schody.

Przy drugim wejściu od ul.11-Listopada znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W jednej części znajduje się platforma dla osób na wózku.

Na piętra budynku prowadzą schody, w budynku brak windy.

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

1 pochylnia.

Dostępność platform

1 platforma.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak – pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe znajdują się zarówno przy wejściu od ul.Szkolnej (około 5 miejsc) jak również przy wejściu od ul.11-Listopada (duży plac na około 20 miejsc). Miejsca parkingowe nie są wyznaczone liniami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie mogą skorzystać z tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Dolnośląskiego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 74 660-46-76