Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc społeczną.

Lista dokumentów:

  • Podanie o udzielenie pomocy
  • Osoba zatrudniona: zaświadczenie z zakładu pacy o osiąganych dochodach netto (z wyszczególnieniem kwoty brutto i kwot potrąceń podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) za miesiąc poprzedzający złożenie podania,
  • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy; zaświadczenie o zarejestrowaniu lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku (wys. netto za miesiąc poprzedzający złożenie podania)
  • Dokumenty o posiadanych dochodach z innych źródeł np. zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, alimenty, dodatek mieszkaniowy, dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej itp., w przypadku rozliczania w formie zryczałtowanej ? zaświadczenie z US potwierdzające sposób rozliczenia oraz oświadczenie strony.

Osoba niepełnosprawna – jeden z wymienionych dokumentów:

  • orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • decyzję ZUS lub KRUS oraz odcinek świadczenia rentowego za miesiąc poprzedzający złożenie podania.

Emeryt:

  • odcinek świadczenia emerytalnego za miesiąc poprzedzający złożenie podania.

Poza w/wymienionymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o pomoc z funduszy społecznych, może zaistnieć potrzeba dostarczenia innych stosownych dokumentów, zaświadczeń, o czym poinformuje pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.