Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Podstawy prawne działania OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Dzierżoniowa.

Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
 2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
 4. Praca socjalna.
 5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Główne cele pomocy społecznej wskazane przez ustawodawcę to: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej, zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym skutkom patologii społecznej, tym przemocą w rodzinie, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.

Ośrodek realizuje oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268).

również zadania wynikające z:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149, poz 887)

Ponadto w swej działalności Ośrodek posiłkuje się niżej wymienionymi przepisami prawa:

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
 • ustawą z dnia 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)