Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Dzierżoniowski bon żłobkowy” na rok szkolny 2024/2025

Jest to nowa forma wsparcia finansowego na rzecz rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Dzierżoniowscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznej placówki w formie żłobka, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne „Dzierżoniowski Bon Żłobkowy”. Prowadzenie postępowań dotyczących „Dzierżoniowskiego Bonu Żłobkowego” realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

 

UCHWAŁA NR LII/474/23 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dzierżoniowski bon żłobkowy”

Szczegółowe zasady przyznawania bonu określa Zarządzenie Nr 250/2023 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 17 maja 2023 r w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania świadczenia pieniężnego „Dzierżoniowski bon żłobkowy”

Komu przysługuje Bon?

„Dzierżoniowski Bon Żłobkowy” przysługuje na każde dziecko objęte opieką w żłobku od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznym, opiekunowi prawnemu, albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, jeżeli spełnione są łącznie warunki przyznawania świadczenia:

  • Zamieszkiwanie wraz z dzieckiem na terenie Dzierżoniowa,
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Dzierżoniowa,
  • Są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  • Nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego,  wychowawczego, bezpłatnego,
  • Nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek z udziałem gminy,
  • Nie posiadają zaległy zobowiązań alimentacyjnych

WAŻNE!
Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice / opiekunowie, pod warunkiem, że jeden lub oboje rodzice, opiekunowie dziecka kontynuują naukę w systemie dziennym, biorą udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują pracy zarobkowej z powodu przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

 

Komu świadczenie nie przysługuje?

Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez żłobek publiczny lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

 

Na jaki okres przyznawany jest „Dzierżoniowski Bon Żłobkowy”?

„Dzierżoniowski bon żłobkowy” przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, pod warunkiem, że umowa o świadczenia opieki zawarta jest na cały rok szkolny. W sytuacji, kiedy umowa zawarta jest na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek.

 

W jakiej wysokości wypłacany będzie „Dzierżoniowski Bon Żłobkowy”?

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej jednak niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynikającej z zawartej umowy o objęcie dziecka opieką. Świadczenie przysługuje również za czas usprawiedliwionej nieobecności dziecka w niepublicznym żłobku. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski na „Dzierżoniowski bon żłobkowy” na okres od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r. można składać w tut. Ośrodku na biurze obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 lub elektronicznie za pomocą platformy e-puap. Wnioski można pobrać z naszej strony lub na biurze obsługi klienta.

Szczegółowych informacji udziela Marta Czarny, pod nr telefonu 74 660 49 31

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane na stronie 2 i 3 wniosku, odpowiednio do indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wraz z załącznikami tj. zaświadczeniem ze żłobka o wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2024/2025, złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września 2024r. Natomiast wnioski złożone po rozpoczęciu roku szkolnego rozpatrywane są w terminie do jednego miesiąca. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego lub szczególnie skomplikowane rozpatrywane są do dwóch miesięcy.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. W sprawie przyznania świadczenia pieniężnego „Dzierżoniowski bon żłobkowy” wydawana jest informacja o przyznaniu świadczenia, która następnie jest przesyłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę świadczenia. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę świadczenia, pracownik odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty .

Odmowa przyznania świadczenia, uchylenie, zmiana oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGA!
W okresie na który przyznano prawo do świadczenia, rodzic lub opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia dokonania opłaty za pobyt dziecka w żłobku za dany miesiąc w terminie najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca.

Warunkiem wypłaty świadczenia za miesiąc grudzień danego roku jest dostarczenie przez rodzica lub opiekuna dziecka, na które świadczenie zostało przyznane potwierdzenia dokonania opłaty za pobyt dziecka w żłobku w terminie do dnia 10 grudnia danego roku.

Niedostarczenie potwierdzenia dokonania opłaty skutkować będzie brakiem wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Potwierdzenie dokonania opłaty za pobyt dziecka w żłobku w postaci potwierdzenia przelewu, wyciągu bankowego, kopii dowodu wpłaty lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pobyt, rodzic lub opiekun zobowiązany jest przesłać na dedykowany adres e-mail: bonzlobkowy@opsdzierzoniow.pl
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc którego przelew dotyczy. W przypadku braku powyższych informacji w tytule przelewu winny one zostać wpisane w treść wiadomości e-mail.

bon żłobkowy wniosek (PDF – 196 KB)