Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna to podstawowe świadczenie z pomocy społecznej, udzielane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, bez względu na kryterium dochodowe.

Praca socjalna:

Nasze działania zmierzają do przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz poprawy jakości. Są dostosowane do problemów z jakimi boryka się osoba bądź rodzina.

Praca socjalna przybiera postać poradnictwa specjalistycznego, prawnego lub psychologicznego jakie OPS umożliwia swoim klientom poprzez w/w specjalistów zatrudnionych w placówce. Dotyczy to głównie rodzin wieloproblemowych.

Nadmieniamy również, że pracownicy socjalni służą pomocą klientom w załatwianiu spraw urzędowych czy też reprezentują interes podopiecznego w różnych sytuacjach. Praca socjalna wzmacnia naszych klientów, by stali się silniejsi i bardziej zaradni życiowo.

Kontrakt socjalny:

Kontrakt socjalny jako narzędzie wykorzystywane w ramach świadczonej pracy socjalnej, służące do mobilizowania klientów pomocy społecznej do aktywnej współpracy przy szukaniu drogi wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

Rezultatem zakładanym przez obie strony kontraktu, tj. pracownika socjalnego i klienta, jest usamodzielnienie się klienta, co w konsekwencji spowoduje wyjście z systemu pomocy społecznej, a tym samym powrót do w miarę stabilnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Usługi Opiekuńcze:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc:

  • w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • opiekę higieniczną
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanemu dalej kryterium dochodowym:

  • 776,- zł dla osoby samotnej
  • 600,- zł dla osoby w rodzinie

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu na podstawie uchwały Nr XXXVII/340/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania