Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Karta usługi

Decyzja w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sposób załatwienia sprawy

Wnioski przyjmuje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 , w czwartki w godz. 7:00 – 16:00.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańca Dzierżoniowa lub osoby bezdomnej zamieszkałej na terenie Dzierżoniowie, nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego, a wymagającej podjęcia natychmiastowego leczenia – wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie (na podstawie upoważnienia Burmistrza Dzierżoniowa – Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Dzierżoniowa z 18 marca 2009r.).

Decyzja wysyłana jest listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

Wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Dzierżoniowa.

Dodatkowe informacje

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie) w miejscu zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy. Celem tej czynności jest ustalenie czy świadczeniobiorca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) (776,- zł.  dla osoby samotnie gospodarującej i 600,- zł. dla osoby w rodzinie) oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

  • Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
  • Miejsce dokonywania opłat: Nie dotyczy.

Termin załatwienia

  • do 30 dni; sprawy skomplikowane do 60 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania).

Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 164,poz. 1027 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, tel. 74 / 632-11-29

Formularze wniosków: wniosek redaguje Klient.