Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Sieć pomocy – rodzina bez przemocy

Zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej jest narzędziem, które służyć ma zmniejszeniu zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie.

 

Zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej jest narzędziem, które służyć ma zmniejszeniu zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami (również byłymi). W ramach projektu predefiniowany realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (IWS) w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Gmina Miejska Dzierżoniów na podstawie porozumień utworzy Centrum dla Rodzin (CdR) – miejsce (platformę) do współpracy między instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz mieszkańców gminy w obszarze wspierania relacji i profilaktyki przemocy.

Przyjęty model oparty jest na wzajemnej współpracy między instytucjami, bez wyłaniania instytucji wiodącej. Natomiast sama rola CdR funkcjonującego w modelu sieciowym, ogranicza się do merytorycznego wspierania instytucji pomocowych na terenie gminy.


 

Warsztaty podnoszące kompetencje kadry pracującej w obszarze przemocy w rodzinie

 

Warsztaty podnoszące kompetencje kadry pracującej w obszarze przemocy w rodzinie – Szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia jakości świadczonej pomocy. Skierowane jest do 30 os. pracujących w obszarze przemocy, w celu wzmocnienia kompetencji specjalistów. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Partnera Projektu – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Superwizja – ma na celu nieustający rozwoju zawodowym pracowników, służąca utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Zaplanowano 10 godzin.

Warsztaty filmowe „ Oblicza przemocy” – skierowane do młodzieży szkół podstawowych z Dzierżoniowa których efektem finalnym będzie wyłonienie najlepszych spotów filmowych z tematyki przeciwdziałania przemocy i publikacja w mediach społecznościowych w ramach działań profilaktycznych i podniesienia świadomości wśród młodych ludzi. Warsztaty potrwają do czerwca. Zaplanowano 40 godzin.

Konferencje miejskie dot problematyki przemocy – Konferencje mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców miasta dotyczących zagrożeń wynikających z przemocowych zachowań, ze względu na m.in. Płeć, pochodzenie itd. Planowane 3 spotkania w Sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zaplanowane są na I,II i IV kwartał roku.

Punkt poradnictwa/profilaktyka

Punkt poradnictwa psychologicznego  – Wsparcie psychologiczne ma na celu zapewnieniu bezpieczeństwa, oraz wzmocnieniu sfery psychofizycznego i społecznego funkcjonowania, skierowania zarówno do ofiar jak i sprawców przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych. Zaplanowano 340 godzin.

Punkt poradnictwa (terapeuta ds . Uzależnień) – Terapia budzi i podnosi świadomość, pomaga kształtować właściwe postawy sprzyjające unikaniu stosowania składnika uzależniającego, ale przede wszystkim podpowiada, np. jak samemu poradzić sobie z uzależnieniem lub też jak pomóc wyjść z nałogu. Znacząca liczba procedur NK zakładana jest w rodzinach gdzie dochodzi do uzależnień. Tego typu wsparcie jest niezwykle istotnie aby podnieść świadomość osób uzależnionych i współuzależnionych. Zaplanowano 140 godzin.

Punkt poradnictwa (terapia małżeńska) – Terapia małżeńska ma za zadanie uświadomić obu stronom relacji powody powstawania konfliktu, skłonić do przemyśleń i dyskusji. Wiele osób nieświadomie lub nie całkiem świadomie przenosi pewne wzorce lub doświadczenia z domu rodzinnego czy poprzednich relacji na swój związek i sposób radzenia sobie z problemami. Zaplanowano 132 godziny.

Punkt poradnictwa (psychiatra) – Wczesna diagnoza psychiatryczna jest niezwykle istotna przy przemocy psychicznej która nie pozostawia fizycznych śladów, ale niesie poważne konsekwencje dla ofiary i jej otoczenia. Ofiary tej formy przemocy częściej popadają w depresję ,tkwią w stanach lękowych, nierzadko podejmują próby samobójcze. Ich samoocena, poczucie własnej wartości, znacząco podupadają. Jeśli ofiarami przemocy psychicznej padają dzieci, odbić się to może na ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Zaplanowano 144 porad.

Punkt poradnictwa ( prawnik) – Zapewnienie kompleksowego wsparcia osób zagrożonych lub doświadczających przemocy z zakresu obowiązującego prawa. Zaplanowano 104 porad.

Spotkania korekcyjne dla sprawców przemocy – Celem spotkań jest:

  • zaprzestanie stosowania przemocy przez uczestników programu;
  • Uzyskanie przez osoby stosujące przemoc świadomości własnych zachowań wobec najbliższych im osób;
  • Nauka umiejętnego rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i nabycie zdolności konstruktywnego wyrażania uczuć;
  • Promocja pozytywnych postaw oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny;
  • Kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i umiejętności wychowawczych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Zaplanowano 22 godziny.

Profilaktyka (spotkania z młodymi rodzicami, małżonkami, opiekunami osób starszych, opiekunami osób z niepełnosprawnością) – maja celu podniesienie świadomości dotyczących mechanizmów przemocy i ich skutków, roli relacji w rodzinie.

Zajęcia z samoobrony – skierowane do kobiet, dziewcząt mające na celu nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary; nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia; budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”; nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak. Zajęcia zaplanowane są od września 2023 .

Poradnik dla rodzica jak wychowywać dziecko bez przemocy – Poradnika wskaże rodzicowi sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych m.in.: jak mówić aby dziecko słuchało, jak słuchać aby dziecko mówiło. Czytelnicy będą mogli zasięgnąć porad specjalistów na temat tego, jak uniknąć zachowań przemocowych. Nakład 3000 szt.


 

Budowanie pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowanie emocji – warsztaty

„Kawowe pogaduchy” – wchodzę do lepszego rodzicielstwa bez agresji i przemocy (10 spotkań po 2 godz). Zamysłem twórców tego projektu jest stworzenie swoistego rodzaju samopomocowej grupy wsparcia, w której uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, uwagami i pomysłami przy udziale specjalistów oraz ich wsparcia i służenia dobrą radą. Takie działania dadzą rodzicom możliwość nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nie tylko krytycznych, ale i tych dotyczących dnia codziennego. Grupa licząca od 10 do 15 rodziców.

„Kto zaczepia i bije ten krócej żyje”– zajęcia z animatorami (4 godz zajęć) Zajęcia rekreacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych mające na celu przede wszystkim wskazanie w dobie komputeryzacji możliwości spędzenia czasu wolnego poza domem w sposób kreatywny i przyjemny. Działania realizowane w projekcie mają również służyć przeciwdziałaniu przemocy wśród rówieśników poprzez zachęcanie ich do wspólnych zabaw i współpracy w grupie. Liczba dzieci 18-20.

„Bądź aktywny nie agresywny”– zajęcia sportowe II cykle spotkań. Działania zawarte w projekcie mają za cel nabycie wśród uczestników umiejętności pozytywnej rywalizacji , przyjmowania porażki oraz współpracy na rzecz grupy. Wszystko to pozwoli dzieciom w bezpieczny sposób odreagować negatywne emocje bez potrzeby używania siły i nauczyć się właściwego funkcjonowania wśród innych ludzi.

„Bez przemocy dzień i w nocy”– spotkanie integracyjne przy ognisku (5 godz). Wspólne spędzanie czasu rodzica z dzieckiem w sposób kreatywny, mający w założeniu poznawanie wspólnych potrzeb i zainteresowań, działanie „ na wspólnym froncie” w kierunku uzyskania wytyczonego celu to jedne z głównych zamierzeń realizowanego projektu. Rozmowy rodziców z dziećmi pomogą im również wyjaśnić sprawy trudne słownie a nie za pomocą siły, dyscypliny i jakże często używanej agresji. Zajęcia przewidziane dla ok 25 osób (dzieci i rodziców).

„W pełni mocy bez przemocy” budujemy relacje w rodzinie poprzez kreatywne spędzanie czasu razem (3 godz). Działania zawarte w tym projekcie pozwolą dzieciom wypowiedzieć się na temat tego, jak rozumieją przemoc i agresję oraz będą mogły wskazać swoje pomysły w kwestii zaradzenia takim dysfunkcjom i jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Swoje przemyślenia wspólnie z rodzicami mali uczestnicy przeleją na papier tworząc swoje prace. Wspólne działania rodzic- dziecko to przede wszystkim pierwszy krok do wzmocnienia relacji wewnątrzrodzinnych.

„Przemocy mówię NIE”– zajęcia budujące kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci (cykl 4 spotkań po 2 godziny). Zajęcia projektowe mające na celu przede wszystkim pracę nad wskazywaniem dzieciom pozytywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami (zajęcia na kartach pracy emocji). Takie podejście do uczestników pozwoli specjalistom podejmowanie rozmów indywidualnych i grupowych a temat odczuć, radzenia sobie z problemami zgodnie z potrzebami każdego z uczestników.

„Dzień Rodzica”- kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij..” (2 godziny). Działania realizowane w tym projekcie mają na celu wskazanie uczestnikom jakie znaczenie mogą mieć słowa MAMO I TATO, uczestnicy będą mogli sami poszukać pewnych synonimów tych słów zgodnie ze swoimi odczuciami. Dodatkowo część plastyczno rekreacyjna pozwoli dzieciom i rodzicom wspólnie wykazać się swoimi umiejętnościami i stworzyć dzieło przedstawiające ich rodzinę. Każdy z uczestników wzmocni siebie i dowartościuje poprzez to, że członkowie rodziny będą słuchać wzajemnie uwag i pomysłów przy wykonywaniu pracy. Zajęcia skierowane do ok 28-30 osób ( dzieci – rodzice).

„Wolę malowanie i szycie niż krzyki i bicie”– robienie ozdób świątecznych (cykl 2 spotkań po 2 godziny). Zajęcia twórcze w projekcie maja na celu nie tylko wzmocnienie relacji w rodzinie, ale wskazywanie dzieciom, iż można w sposób ciekawy spędzić czas z rówieśnikami wykorzystując przy okazji swoje umiejętności twórcze i zdolności artystyczne. Zrobienie czegoś dla kogoś, co sprawi innym radość to zachęta dla młodego pokolenia podejmowania działań w kierunku uspołeczniania się i prawidłowego współdziałania społecznego. Eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci i chęci działań przemocowych poprzez propozycję skorzystania z dostępnych form aktywności to nasze główne przedsięwzięcia projektu. Zajęcia zaplanowane dla 15 osób.

„Stop agresji, stop przemocy! Dziś dzień dziecka bez przemocy”– wyjazd do Aqua Parku Wrocław – czas trwania 8 godzin – Celem jest wskazanie uczestnikom przede wszystkim pozytywów płynących z aktywnego spędzana czasu dzieci poza domem, z rówieśnikami realizując swoje potrzeby i zamiłowania. Poprzez taki wyjazd chcemy pokazać naszym pociechom, że dobra zabawa to nie tylko komputer i telefon, w którym ogromną ilość treści to przemoc, agresja i nakłanianie do rzeczy nieakceptowanych społecznie. W tych czasach małoletni w dużej mierze zapomnieli jak można spędzić czas i zawierać przy okazji nowe znajomości.

„Wolę łyk kultury niż krzyk i awantury”– wyjazd do kina Świdnica czas trwania 5 godzin. Przemoc, agresja, wyśmiewanie i brak tolerancji dla inności to jedne z wielu treści, które nasi najmłodsi mogą widzieć w środkach masowego przekazu. Naszym celem jest wskazanie dzieciom w jaki sposób można korzystać z dostępnych form i środków przekazu, które mają w swojej treści zawarte pozytywne przekazy rozwijające nie tylko zainteresowania młodych odbiorców, ale również zachęcające do wyjścia z domu co może być dla nas wszystkich czymś pozytywnym pozwalającym odejść od narastającej presji bycia „on line”.

„Gasimy ogień przemocy za pomocą tańca mocy”– zajęcia taneczne cykl 2 spotkań po 2 godziny. Projekt artystyczny mający na celu zespolenie uczestników w twórczą grupę, celem której będzie stworzenie choreografii tanecznej o tematyce przemocy w rodzinie. Temat trudny ale i pozwalający dzieciom uzewnętrznić swoje emocje, odczucia i przedstawić czym jest dla nich rak szacunku dla drugiej osoby i stosowanie agresji wobec słabszych. Dzięki temu uczestnicy nauczą się słuchać innych, szanować ich zdanie i współdziałać w atmosferze pozytywnych emocji.

„By uchronić od agresji dziecięcy świat wybieramy się na bajkowy czad”– wyjazd do Majolandii czas trwania 11 godzin. Założeniem projektu jest wskazanie uczestnikom przede wszystkim pozytywów płynących z aktywnego spędzana czasu dzieci i rodziców poza domem realizując swoje potrzeby i zamiłowania oraz korzystając z uroków bycia razem. Poprzez taki wyjazd chcemy pokazać naszym pociechom, że dobra zabawa to nie tylko komputer i telefon, w którym ogromną ilość treści to przemoc, agresja i nakłanianie do rzeczy nieakceptowanych społecznie. W tych czasach małoletni w dużej mierze zapomnieli jak można spędzić czas i zawierać przy okazji nowe znajomości.

„Świat bez przemocy jest piękny tak w dzień jak i w nocy”– zajęcia poznawczo- twórcze cykl 3 spotkań. Zajęcia rekreacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych mające na celu przede wszystkim wskazanie w dobie komputeryzacji możliwości spędzenia czasu wolnego poza domem w sposób kreatywny i przyjemny. Działania realizowane w projekcie mają również służyć przeciwdziałaniu przemocy wśród rówieśników poprzez zachęcanie ich do wspólnych zabaw i współpracy w grupie. Koncentracja uwagi podczas zajęć i aktywny w nich udział pozwoli dzieciom nie tylko wzmocnić swoja wartość bycia potrzebnym, ale również nauczy je że można osiągać zamierzone cele bez używania przemocy i przymusu. Prace artystyczne na zakończenie projektu będą efektem tego, co uczestnicy zapamiętali i jak przedstawią swoją wizję otaczającego świata.

Akademia Kompetentnego Rodzica – Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Zajęcia będą dotyczyć między innymi wzmacniania poczucia wartości u dzieci, pozytywnej dyscypliny, komunikacji w rodzinie oraz nabywania umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach z dziećmi. Uczestnikom wskazywane będą możliwości uzyskania pomocy od innych i zachęcanie ich do korzystania z pomocy specjalistycznej. Ponadto działanie to będzie formą wymiany doświadczeń związanych z wychowywaniem dzieci bez przemocy. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia.