Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Informacja o zakresie działalności

Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie realizuje ponadto liczne zadania wynikające  z  innych  aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach  rodzinnych,  ustawy  o pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych,  ustawy o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  ustawy  o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
  8. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
  9. Inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).