Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy

W strukturze Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy, który został powołany w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodzina oraz asystent rodziny.

Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych. Kluczową ideą jaką kierują się pracownicy zespołu jest dobro dziecka i rodziny.

Godziny przyjęć Klientów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (w czwartki do godz. 16:00)

Przeciwdziałanie przemocy – pok. nr 6

 • Anna Myślicka – pracownik socjalny, tel. 74 / 660-49-26
 • Anna Berlińska – pracownik socjalny, tel. 74 / 660-49-27
 • Ewelina Paruzel – pracownik socjalny, tel. 74 / 660-49-25

Asysta rodzinna – pok. nr 7

 • Kornelia Wiszniewska – pracownik socjalny, tel. 74 / 660-49-28
 • Marek Szachniewicz – asystent rodziny, tel. 74 / 660-49-29
 • Agnieszka Chłądowicz – asystent rodziny, tel. 74 / 660-49-37

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie (PDF – 805 KB)

Zadania Zespołu ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy:

 1. Pełna diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów ? badanie przyczyn kryzysu.
 2. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.
 3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo ? wychowawczych rodziny.
 4. Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji ? grupy wsparcia, grupy samopomocowe.
 5. Skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej oraz minimalizowanie jej skutków.
 6. Zapewnienie szczególnego wsparcia dzieciom krzywdzonym ? stałe monitorowanie rodziny przemocowej.
 7. Prowadzenie postępowań w ramach procedury ?Niebieskiej karty”.
 8. Prowadzenie kampanii profilaktyczno ? edukacyjnych oraz informacyjnych w celu uświadomienia społeczeństwu negatywnych skutków stosowania przemocy.
 9. Współpraca z instytucjami pracującymi w obszarze pomocowym (dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy Wydziału d/s nieletnich KPP, Rzecznik Praw Dziecka)
 10. Praca nad poprawą relacji z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim oraz instytucjami.
 11. Opracowywanie we współpracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną.
 12. Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.