Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne - świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Dzierżoniowie.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

Pomoc materialna przysługuje

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/os. w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Dzierżoniowa.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi prowadzone są w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

Dodatkowo informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 74 / 831-02-01 wew. 221

Proponowany wzór wniosku o stypendium szkolne zamieszczamy poniżej.

Do pobrania

UCHWAŁA NR VIII/40/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy (177.45KB)

oświadczenie – art.233 (23KB)

zaświadczenie o zarobkach (22.5KB)

wniosek_na_stypendium-2019-2020.doc (147.5KB)