Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne - świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Dzierżoniowie.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

Pomoc materialna przysługuje

  1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/os. w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Dzierżoniowa.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi prowadzone są w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

Dodatkowo informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 74 / 660-49-38

Proponowany wzór wniosku o stypendium szkolne zamieszczamy poniżej.

Do pobrania

UCHWAŁA NR VIII/40/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy (177.45KB)

wniosek na stypendium szkolne 2022-2023 (PDF 152 KB)

zaświadczenie o dochodach (PDF 35 KB)

oświadczenie z art. 233 KK za fałszywe zeznania (PDF 63 KB)