Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uzupełniający uczestników do objęcia wsparciem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww. Program realizowany będzie do 31.12.2021 r.

Cel

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, ograniczaniu skutków niepełnosprawności ,poprawie funkcjonowania w życiu społecznym poprzez uczestnictwo m.in. w wydarzeniach kulturalnych, religijnych i itp.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Osobiście w siedzibie ośrodka tel. kontaktowy 74 831 02 01 wew 212 lub elektronicznie na adres r.jurewicz@opsdzierzoniow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Czas realizacji: do grudnia 2021 r.

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego