Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Rozpoczął się nabór wniosków do przyszłorocznego programu

Potrzebujesz pomocy asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością lub chcesz zostać asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością?
Rozpoczął się nabór wniosków do przyszłorocznego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zainteresowane tym, aby mieć asystenta osobistego w roku 2024 oraz osoby chętne spełniające poniższe wymogi do zgłaszania się w celu podjęcia zatrudnienia jako asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością.

Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych łącznie 45 osób:

 • 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Warunki konieczne do spełnienia:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoba wskazana przez uczestnika Programu;

Zakres wykonywanych zadań w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
 • zakupach;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Formy współpracy:

 • zapewniamy umowę-zlecenie;
 • zapewniamy ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania umowy-zlecenia;
 • koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 50 złotych brutto,

Wymagane dokumenty dla asystenta:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej

 

Wymagane dokumenty dla osoby zainteresowanej asystentem osobistym:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Zgłoszenie do Programu AOON – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystenckich, czy przyjęciem kandydatury osoby zainteresowanej świadczeniem usług asystenckich.

Termin realizacji programu:

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy do grudnia 2024 r.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do 10 grudnia 2023r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24.

Osoba do kontaktu: Justyna Fior, tel. 74 660 49 40

karta zgłoszenia do Programu AOON