Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Rodzaje świadczeń

Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Zasiłek dla opiekuna
  • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  • Program „Za życiem” Informator (PDF – 573 KB)

Nowy stan prawny od nowego okresu zasiłkowego 2017 / 2018 – Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin – (PDF – 455 KB)

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w terminie 12 miesięcy od narodzin, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka ? na wniosek ? przysługuje jednorazowa zapomoga pieniężna w wysokości 1000 zł na każde dziecko.(art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Od 1 stycznia 2012 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

(Wzór zaświadczenia określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)). Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.