OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 

 1. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie

  - Osoby dotknięte przemocą w rodzinie - (aby zobaczyć telefony alarmowe, wzory pism i inne materiały informacyjne przejdź na stronę mpips.gov.pl)

  - Osoby stosujące przemoc w rodzinie - (aby zobaczyć bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne i inne materiały informacyjne przejdź na stronę mpips.gov.pl)

 2. Regulacje prawne - (aby zobaczyć obowiązujące akty prawne w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie przejdź na stronę mpips.gov.pl)

 3. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie (PDF - 525 KB)

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (PDF - 800 KB)

 


 

Co to jest "Niebieska Karta"  i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu, można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe - szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

 


 

PAMIĘTAJ:

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24