OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia

Zespół prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania prawa do usług opiekuńczych oraz skierowania do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

 

Pracownik Socjalny - Sylwia Rajter - s.rajter@opsdzierzoniow.pl                      - obsługiwany rejon 1

Pracownik Socjalny - Renata Jurewicz - r.jurewicz@opsdzierzoniow.pl             - obsługiwany rejon 2

Pracownik Socjalny - Waldemar Starosielec - w.starosielec@opsdzierzoniow.pl    - obsługiwany rejon 3

Pracownik Socjalny - Agnieszka Jeżowska - a.jezowska@opsdzierzoniow.pl    - obsługiwany rejon 4

 

Pracownicy socjalni przyjmują Klientów od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 -  10:00  i 14:00 -  15:00 (w czwartki do 16:00)

w godzinach 10:00 -  14:00 - praca w terenie.

  

telefon:74/ 831-02-01  wew. 212, pokój nr 12

 


 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

1.  Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych  (także kontrolnych) oraz kompletowanie dokumentacji, niezbędnej do wydania decyzji przyznającej pomoc w formie:

  • usług opiekuńczych;
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • kierowania do domu pomocy społecznej
  • kierowania do ośrodków wsparcia

2. Znajomość przepisów prawnych w oparciu o które realizowana jest praca.

3. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między Ośrodkiem a wykonawcą usługi.

4. Przyjmowanie i weryfikacja wszelkich niepokojących sygnałów ze strony środowiska lub instytucji dotyczących niewłaściwego funkcjonowania osoby starszej oraz prowadzenie monitoringu środowisk osób starszych.

5. Sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń:

Udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo każdej innej osoby mającej informację o osobie wymagającej pomocy (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) a także z urzędu. W terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), uchwała Nr XXXIX/283/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 


1. Ośrodki wsparcia:

2. usługi opiekuńcze

3. Domy Pomocy Społecznej

4. Badanie jakości świadczonych usług opiekuńczych