OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy

W strukturze Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy, który został powołany w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodzina oraz asystent rodziny.

Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie wsparcia rodzinie  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych. Kluczową ideą jaką kierują się pracownicy zespołu jest dobro dziecka i rodziny.

 


Godziny przyjęć Klientów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (w czwartki do godz. 16:00)

 
Przeciwdziałanie przemocy - pok. nr 6, tel. 74 / 831-02-01 wew. 206:

Anna Myślicka - pracownik socjalny

Wojciech Kubasik - specjalista pracy socjalnej

 

Asysta rodzinna - pok. nr 7, tel. 74 / 831-02-01 wew. 207:


Monika Podkówka
 - asystent rodziny

Marek Szachniewicz - asystent rodziny

Anna Berlińska - pracownik socjalny

 


Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie (PDF - 525 KB)


 

Zadania Zespołu ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy:

 • Pełna diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów ? badanie przyczyn kryzysu.

 • Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.

 • Rozwijanie umiejętności opiekuńczo ? wychowawczych rodziny.

 • Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji ? grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

 • Skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej oraz minimalizowanie jej skutków.

 • Zapewnienie szczególnego wsparcia dzieciom krzywdzonym ? stałe monitorowanie rodziny przemocowej.

 • Prowadzenie postępowań w ramach procedury ?Niebieskiej karty".

 • Prowadzenie kampanii profilaktyczno ? edukacyjnych oraz informacyjnych w celu uświadomienia społeczeństwu negatywnych skutków stosowania przemocy.

 • Współpraca z instytucjami pracującymi w obszarze pomocowym (dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy Wydziału d/s nieletnich KPP, Rzecznik Praw Dziecka)

 • Praca nad poprawą relacji z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim oraz instytucjami.

 • Opracowywanie we współpracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną.

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.