OPS Dzierżoniów

Zasady udzielania pomocy społecznej

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (tekst jednolity t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę pozwalającą na dokonanie analizy i oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb. Posiada on legitymację pracownika socjalnego wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


Wszelkie informacje powierzane pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą socjalną i mogą byś wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.

 

W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobowych.

 


 ~ Jak uzyskać świadczenie z pomocy społecznej? ~


 

Krok 1
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

 

Krok 2
Odręczny wniosek o pomoc należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.  W przypadku osoby bezdomnej właściwa jest gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

Krok 3
Część świadczeń przyznawana jest na podstawie tzw. kryterium dochodowego. Należy więc przygotować dokumenty obrazujące sytuację finansową (m.in. o wysokości wynagrodzenia, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego, renty, emerytury, i innych).

 

Krok 4
Przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Ma on ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

 

Krok 5
Od decyzji administracyjnej w sprawie świadczeń z pomocy społecznej można się odwołać w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie to może złożyć osoba, która ubiega się o dane świadczenie z pomocy społecznej, lub inna osoba uprawniona do tego przez wnioskodawcę. Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego wnosi się za pośrednictwem OPS.