OPS Dzierżoniów

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat w wymiarze do 30 godzin miesięcznie zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/283/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej. Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.

 • 701 zł (netto) dla osoby samotnej
 • 528 zł (netto) dla osoby w rodzinie

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej NR XXXIX/283/17 z dnia 27 listopada 2017r, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Tabela opłat za usługi opiekuńcze od 1.01.2020roku

 

 

Osoby samotnie gospodarujące

 

 

Osoby w rodzinie

 

Kryterium dochodowe

 

 

Odpłatność 1 godz

 

Kryterium dochodowe

 

Odpłatność 1 godz

Do 701 zł

Nieodpłatnie

Do 528 zł

Nieodpłatnie

701,01 zł – 876,25 zł

10 % = 2,14 zł

528,01 zł – 660,00 zł

20 % = 4,27 zł

876,26 zł – 1051,50 zł

15 % = 3,21 zł

660,01 zł – 792,00 zł

30 % = 6,41 zł

1051,51 zł – 1156,65 zł

20 % = 4,27 zł

792,01 zł – 871,20 zł

35 % = 7,48 zł

1156,66 zł – 1226,75 zł

25 % = 5,34 zł

871,21 zł – 924,00 zł

40 % = 8,55 zł

1226,76 zł – 1331,90 zł

30 % = 6,41 zł

924,01 zł – 1003,20 zł

45 % = 9,62 zł

1331,91 zł – 1542,20 zł

35 % = 7,48 zł

1003,21 zł – 1161,60 zł

60 % = 12,82 zł

1542,21 zł – 1682,40 zł

40 % = 8,55 zł

1161,61 zł – 1267,20

90 % = 19,23 zł

1682,41 zł – 1822,60 zł

45 % = 9,62 zł

1267,21 – i więcej

100 % = 21,37 zł

1822,61 zł – 2032,90 zł

50 % = 10,69 zł

 

 

2032,91 zł – 2103,00 zł

60 % = 12,82 zł

 

 

2103,01 zł – 2383,40 zł

70 % = 14,96 zł

 

 

2383,41 zł -2453,50 zł

80 % = 17,10 zł

 

 

2453,51 zł – i więcej

100 % = 21,37 zł

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi opłatę ustala się według wskaźników odpłatności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2020roku

DOROŚLI

Dochód osoby samotnie gospodarujące lub przypadające na osobę w rodzinie

 

 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla

 

 

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 701 zł = 100 %

 

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

701,01-928,83

1,5 % = 0,39 zł

3,5 % = 0,91 zł

Powyżej 132,5 % do 165 %

928,84-1156,65

3 % = 0,78 zł

7 % = 1,82 zł

powyżej 165 % do 187,5 %

1156,66-1314,38

5 % = 1,30 zł

11 % = 2,86 zł

Powyżej 187,5 % do 220 %

1314,39-1542,20

7 % = 1,82 zł

15 % = 3,45zł

powyżej 220 % do 237,5 %

1542,21-1664,88

11 % = 2,86 zł

20 % = 5,20 zł

Powyżej 237,5 % do 255 %

1664,89-1787,55

15 % = 3,90 zł

25 % = 6,50 zł

powyżej 255 % do 265 %

1787,56-1857,65

22,5 % = 5,85 zł

32,5 % = 8,45 zł

powyżej 265 % do 275 %

1857,66-1927,75

30 % = 7,80 zł

40 % = 10,40 zł

powyżej 275 % do 282,5 %

1927,76-1980,33

45 % = 10,34 zł

55 % = 14,30 zł

Powyżej 282,5 % do 290 %

1980,34- 2032,90

60 % = 15,60 zł

70 % = 18,20 zł

powyżej 290 % do 310 %

2032,90-2173,10

75 % = 19,50 zł

85 % = 22,10 zł

powyżej 310 % do 330 %

2173,11-2313,30

90 % = 23,40 zł

100 % = 26,00 zł

powyżej 330 %

2313,31 i więcej

100 % = 26,00 zł

100 % = 26,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2020roku

DZIECI

Dochód osoby samotnie gospodarujące lub przypadające na osobę w rodzinie

 

 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla

 

 

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 701 zł = 100 %

 

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

701,01-928,83

1,5 % = 0,83 zł

3,5 % = 1,93 zł

Powyżej 132,5 % do 165 %

928,84-1156,65

3 % = 1,65 zł

7 % = 3,85 zł

powyżej 165 % do 187,5 %

1156,66-1314,38

5 % = 2,75 zł

11 % = 6,05 zł

Powyżej 187,5 % do 220 %

1314,39-1542,20

7 % = 3,85 zł

15 % = 8,25zł

powyżej 220 % do 237,5 %

1542,21-1664,88

11 % = 6,05 zł

20 % = 11,00 zł

Powyżej 237,5 % do 255 %

1664,89-1787,55

15 % = 8,25 zł

25 % = 13,75 zł

powyżej 255 % do 265 %

1787,56-1857,65

22,5 % = 12,38 zł

32,5 % = 17,88 zł

powyżej 265 % do 275 %

1857,66-1927,75

30 % = 16,50 zł

40 % = 22,00 zł

powyżej 275 % do 282,5 %

1927,76-1980,33

45 % = 24,75 zł

55 % = 30,25 zł

Powyżej 282,5 % do 290 %

1980,34- 2032,90

60 % = 33,00 zł

70 % = 38,50 zł

powyżej 290 % do 310 %

2032,90-2173,10

75 % = 41,25 zł

85 % = 46,75 zł

powyżej 310 % do 330 %

2173,11-2313,30

90 % = 49,50 zł

100 % = 55,00 zł

powyżej 330 %

2313,31 i więcej

100 % = 55,00 zł

100 % = 55,00 zł

 

 

 

 

 

 
Koszt 1 godziny usług opiekuńczych  od dnia 01 stycznia 2020r. Wynosi 21,37 zł.
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01stycznia 2020r. wynosi 26,00 zł ( dla osoby dorosłej)
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2020r wynosi 55,00 zł ( dla dzieci).

 

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, (druk zaświadczenia: ODT 16 KB)
 3. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi)- (druk zaświadczenia: plik ODT 20 KB)
 4. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.)
 5. pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 6. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).