OPS Dzierżoniów

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat w wymiarze do 30 godzin miesięcznie zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/283/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej. Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.

 • 634 zł (netto) dla osoby samotnej
 • 514 zł (netto) dla osoby w rodzinie

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej NR XXXIX/283/17 z dnia 27 listopada 2017r, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze:

 

Dochód stanowiący % kryterium ustawowego

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona w % od pełnego kosztu usługi tj. 17,75 zł

 

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCE

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona w % od pełnego kosztu usługi tj. 17,75 zł

 

OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do 634, 00zł

bezpłatnie

Do 514,00 zł

bezpłatnie

100,01% -125 %

634,01zł ? 792,50zł

10% = 1,78zł

514,01zł-642,50zł

20%= 3,55 zł

125,01%-150%

792,51zł- 951,00zł

15%=2,66 zł

642,51zł-771,00zł

30%= 5,32 zł

150,01%- 165 %

951,01zł-1046,10zł

20 % = 3,55 zł

771,01zł-848,10zł

35 % = 6,21 zł

5165,01% -175 %

1046,11zł-1109,50zł

25 % = 4,44 zł

848,11zł-899,50zł

40 % = 7,10 zł

175,01% - 190%

1109,51zł-1204,60zł

30 % = 5,32 zł

899,51zł-976,60zł

45 % =7,99 zł

190,01 %- 220%

1204,61zł-1394,80zł

35% = 6,21zł

976,61zł-1130,80zł

60 % = 10,65zł

220,01 %- 240%

1394,81zł-1521,60zł

40 % = 7,10 zł

1130,81zł-1233,60zł

90 % = 15,97 zł

240,01%- 260%

1521,61zł-1648,40zł

45 % = 7,99zł

1233,61zł-1336,40zł

100%=17,75zł

260,01% - 290%

1648,41zł-1838,60zł

50 % = 8,87zł

1336,41zł-1490,60zł

100%=17,75zł

290,01%- 300 %

1838,61zł-1902,00zł

60 % = 10,65zł

1490,61zł-1542,00zł

100 % = 17,75 zł

300,01%-340%

1902,01zł-2155,60zł

70 % = 12,42zł

1542,01zł-1747,60zł

100 % = 17,75 zł

34340,01%-350%

2155,61zł-2219,00zł

80%=14,20 zł

 

1747,61zł-1799,00zł

100 % = 17,75 zł

Powyżej 350,01

2219,01zł i więcej

 

100%=17,75zł

1799,01zł i więcej

100% = 17,75 zł

 

 

W odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi opłatę ustala się według wskaźników odpłatności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dorośli

 

Dochód stanowiący % kryterium ustawowego

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona w % od pełnego kosztu usługi

tj. 26 zł

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCE

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona w % od pełnego kosztu usługi tj. 26zł

 

OSOBY W RODZINIE

Do 634 zł =100%

--------------------

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej

100 % do 132,5 %

 

634,01-840,05

 

1,5 % - 0,39zł

 

3,5 % - 0,91 zł

Powyżej

132,5 % do 165,00 %

 

840,06-1.046,10

 

3 % - 0,78 zł

 

7 % - 1,82 zł

Powyżej

165,00 % do 187,5 %

 

1046,11 ? 1188,75

 

5 % - 1,30 zł

 

11 % -2,86 zł

Powyżej

187,5 % do 220 %

 

1188,76 ? 1394,80

 

7 % - 1,82 zł

 

15 % - 3,90 zł

Powyżej

220 % do 237,5 %

 

1394,81 ? 1505,75

 

11 % - 2,86 zł

 

20 % - 5,20 zł

Powyżej

237,5 % do 255 %

 

1505,76 ? 1616,70

 

15 % - 3,90 zł

 

25 % - 5,50 zł

Powyżej

255 % do 265 %

 

1.616,71- 1.680,10

 

22,5 % - 5,85 zł

 

32,5 % - 8,45zł

Powyżej

265 % do 275 %

 

1680,11 ? 1743,50

 

30 % - 7,80zł

 

40 % - 10,40 zł

Powyżej

275 % do 282,50 %

 

1743,51 ? 1791,05

 

45 % - 11,70 zł

 

55 % - 14,30 zł

Powyżej

282,5 % do 290 %

 

1791,06 ? 1838,60

 

60 % - 15,60 zł

 

70 % - 18,20 zł

Powyżej

290 % do 310 %

 

1838,61 ? 1965,40

 

75 % - 19,50 zł

 

85 % - 22,10 zł

Powyżej

310 % do 330 %

 

1965,41 ? 2092,20

 

90 % - 23,40 zł

 

100 % - 26,00 zł

Powyżej 330 %

2.092,21  i więcej

100 % - 26,00zł

100 % - 26,00zł

 

 

 Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 634 zł = 100 %

 

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

634,01 ? 840,05

1,5 % - 0,82 zł

3,5 %- 1,92 zł

powyżej 132,5 % do 165 %

840,06 ? 1046,10

3 % - 1,65 zł

7 % - 3,85 zł

powyżej 165 % do 187,5 %

1046,11 ? 1188,75

5 % - 2,75 zł

11 % - 6,05 zł

powyżej 187,5 % do 220 %

1188,76 ? 1394,80

7 % - 3,85 zł

15 % - 8,25 zł

powyżej 220 % do 237,5 %

1394,81 ? 1505,75

11 % - 6,05 zł

20 % - 11,00 zł

powyżej 237,5 % do 255 %

1505,76 ? 1616,70

15 % - 8,25 zł

25 % - 13,75 zł

powyżej 255 % do 265 %

1616,71 ? 1680,10

22,5 % - 12,37 zł

32,5 % - 17,87 zł

powyżej 265 % do 275 %

1680,11 ? 1743,50

30 % - 16,50 zł

40 % - 22,00 zł

powyżej 275 % do 282,5 %

1743,51 ? 1791,05

45 % - 24,75 zł

55 % - 30,25 zł

powyżej 282,5 % do 290 %

1791,06 ? 1838,60

60 % - 33,00 zł

70 % - 38,50 zł

powyżej 290 % do 310 %

1838,61 ? 1965,40

75 % - 41,25 zł

85 % - 46,75 zł

powyżej 310 % do 330 %

1965,41 ? 2092,20

90 % - 49,50 zł

100 % - 55,00 zł

powyżej 330 %

2092,21

100 % - 55,00 zł

100 % - 55,00 zł

 

Wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 6.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych  od dnia 01 stycznia 2018r. Wynosi 17,75 zł.
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01stycznia 2018r. wynosi 26,00 zł ( dla osoby dorosłej)
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2018r wynosi 55,00 zł ( dla dzieci).

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, (druk zaświadczenia: ODT 16 KB)
 3. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi)- (druk zaświadczenia: plik ODT 20 KB)
 4. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.)
 5. pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 6. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).