OPS Dzierżoniów

Karta usługi

Decyzja  w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmuje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8,  od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 , w czwartki w godz. 700 - 1600

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańca Dzierżoniowa lub osoby bezdomnej zamieszkałej na terenie Dzierżoniowie, nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego, a wymagającej podjęcia natychmiastowego leczenia - wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie (na podstawie upoważnienia Burmistrza Dzierżoniowa ? Zarządzenie Nr 132/2009  Burmistrza Dzierżoniowa  z 18 marca 2009r.).

Decyzja wysyłana jest listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Wymagane dokumenty:

Wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego  - wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

 

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -  Dzierżoniowa.

Dodatkowe informacje:

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie) w miejscu zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy. Celem tej czynności jest ustalenie czy świadczeniobiorca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (tekst jednolity t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zmianami) (634,- zł. ? dla osoby samotnie gospodarującej i 514,- zł. dla osoby w rodzinie) oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

 

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

 Miejsce dokonywania opłat: Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia:
do 30 dni; sprawy skomplikowane do 60 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania). Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 164,poz. 1027 z późniejszymi zmianami). 

 

Odpowiedzialny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, tel. 74 / 632-11-29


Formularze wniosków: wniosek ? redaguje Klient.