OPS Dzierżoniów

Dzienny Dom Senior +

Skierowanie do DDS+ przysługuje osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Szczegółowe informacje nt działalności placówki na stronie internetowej pod adresem: www.ddps.pl