OPS Dzierżoniów

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zgody osoby, która ma być skierowana lub zgody jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłat są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
 2. małżonek, zstępni przed wstępni ? na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej:
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 1 i 2
 4. opłatę mogą wnosić inne osoby niż wyżej niewymienione

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w pkt 1 i 2 z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

Wymagane dokumenty:

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego
 2. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej - (druk zaświadczenia - pdf 43 KB)
 3. zaświadczenie lekarza psychiatry - w przypadku osoby chorej psychicznie ? (druk zaświadczenia - pdf 44 KB)
 4. zaświadczenie psychologa ? w przypadku osoby upośledzonej umysłowo - (druk zaświadczenia - pdf 46 KB)
 5. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzje organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość, emerytury lub renty, decyzje o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego)
 6. pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie i ponoszenie odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.