OPS Dzierżoniów

DDM - Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Kto jest uprawniony?

Art. 2. 1. wskazuje komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

  • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

1. O dodatek można ubiegać się, jeśli średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

a)  nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie    jednoosobowym (tj. 1496,77 zł) lub
b)  125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1100,56 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku ? jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń. Od 01 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

2. Drugim warunkiem jest powierzchnia zajmowanego lokalu.  Istotne jest, że powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30%, albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

 

powierzchnia normatywna

ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+ 30% = 45,5 m2

+ 50% = 52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

+ 30%= 52 m2

+ 50% = 60 m2

dla 3 osób

45 m2

+ 30%=58,5m2

+ 50%= 67,5m2

dla 4 osób

55 m2

+ 30%=71,5m2

+ 50%= 82,5m2

dla 5 osób

65 m2

+30%= 84,5m2

+ 50%= 97,5m2

dla 6 osób

70 m2

+ 30% = 91 m2

+ 50% =105 m2

 

Jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która w orzeczeniu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ma zaznaczony punkt nr 10 o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2

 

Wydatki:
Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 240, poz.2406 z późn. zm.)   w grę wchodzą tu świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe, takie jak:


1)    czynsz,
2)    opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3)    zaliczki na koszty  zarządu nieruchomością wspólną,
4)    odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
5)    inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6)    opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
7)    wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Zgodnie z art.6 ust. 4 a: ?Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust.4, wydatki poniesione z tytułu:
a)    ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b)    opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe?.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między poniesionymi przez uprawnionego wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą tzw. udział własny gospodarstwa domowego w ponoszeniu wydatków.

 

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza się deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku i inne niezbędne dokumenty.

 

Właściciel domu jednorodzinnego powinien do wniosku dołączyć także zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, oraz przedstawić rachunki za energię cieplną i wodę oraz za odbiór nieczystości.

 

Deklaracja o wysokości dochodu obejmuje okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Wyszczególnia się w niej wysokość dochodu osiągniętego przez członków gospodarstwa domowego, źródła tych dochodów i miejsca pracy lub nauki poszczególnych osób.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Organ przyznający dodatek ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w jego trakcie ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną ubiegającego się o dodatek.

 

Pracownik przeprowadzający wywiad może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić m.in. posiadane nieruchomości i ruchomością także zasoby pieniężne i przedmioty wartościowe.

 

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy wstrzymany jest do czasu uregulowaniu zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje, że wygaśnie decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane w terminie, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata, zostanie zwrócony.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r.

2. Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1817)

3. Ostatnie rozliczenie za energię elektryczną (Fakturę VAT) ? w przypadku braku w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego (do wglądu).

4. Właściciel domu jednorodzinnego

-? zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

- rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

5. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 

a) osoby pracujące ? zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o  składkę emerytalną, rentową oraz chorobową,

b) emeryci i renciści ?  trzy odcinki renty, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie,

c) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku (pobrane z PUP w miesiącu w którym składany jest wniosek),

d) osoby pobierające świadczenia z PCPR ( np. rodzina zastępcza) zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń, lub aktualna decyzja przyznająca świadczenie, 

e) studenci - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu i rodzaju studiów (stacjonarne, zaoczne),

f) osoby otrzymujące alimenty ? oświadczenie o ich wysokości, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika itp.,

g) dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł ? oświadczenie pod odpowiedzialnością karną członka gospodarstwa domowego,

h) osoby prowadzące gospodarstwo rolne ? zaświadczenie z właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy,

i) osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ? zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,

j) osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej ? oświadczenie o uzyskanych dochodach,

k) osoby nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP ? oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie osiągały dochodu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.