OPS Dzierżoniów

Zaproszenie do współpracy

OPS. 341. 217 .2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie poszukuje przedsiębiorców, prowadzących sklepy spożywcze na terenie Dzierżoniowa (dalej: sklepów) do współpracy w zakresie realizacji bonów towarowych dla klientów OPS.

 

opis przedmiotu współpracy

 1. Przedmiotem współpracy jest realizacja w placówkach handlowych na terenie Dzierżoniowa bonów żywnościowych i / lub bonów na art. higieniczne, które wydawane będą klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach pomocy w naturze. Przez realizację bonów rozumie się bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych i higienicznych osobom posiadającym bony wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

 1. Ilość wydawanych do realizacji bonów jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.

 1. Przewidywany czas trwania współpracy: od podpisania porozumienia do 31 grudnia 2021r.

 

warunki wykonania usługi

 1. Artykuły będą wydawane na podstawie bonów żywnościowych i bonów na art. higieniczne wystawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

  • Bon jest imienny i podlega wymianie na artykuły spożywcze lub higieniczne osobie upoważnionej.

  • Bon zawiera na odwrocie imię i nazwisko klienta oraz nr dowodu osobistego lub w wyjątkowych sytuacjach PESEL.

  • Każdy bon posiada numer kolejny;

  • Bon jest opatrzony pieczątką firmową Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie oraz pieczątką i podpisem pracownika OPS wystawiającego bon;

  • Wartość bonu brutto wynosi 20,- zł i określa łączną cenę artykułów, które sklep jest zobowiązany wydać osobie upoważnionej do realizacji bonu. Dopuszcza się również inny nominał – w zależności od kwoty przyznanego zasiłku.

   

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie prowadzi rejestr wydanych bonów.

  1. Sklep jest zobowiązany wydać posiadaczowi bonów artykuły spożywcze lub higieniczne z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

  1. Sklep nie może wymieniać bonów na ich równowartość w gotówce.

  1. Bon należy zrealizować w całości, reszta nie powinna być wydawana.

  1. Rozliczenie pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie a sklepem odbywać się będzie na podstawie noty księgowej wystawionej przez sklep na rzeczywistą ilość zrealizowanych bonów. Dopuszczamy możliwość rozliczania dwa razy w miesiącu.

  1. Sklep jest zobowiązany do przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zrealizowane bony, podbite na odwrocie pieczątką firmową, razem z notą księgową w celu umożliwienia jej weryfikacji.

  1. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto sklepu w terminie 7 dni od daty przedłożenia noty księgowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

  1. Sklep nie może przekazać niniejszego zadania do realizacji innemu podmiotowi.

  1. W razie wątpliwości co do autentyczności bonu, sklep ma obowiązek zażądać od klienta okazania decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek w formie bonu, gdyż zrealizowane przerobione lub podrobione bony nie będą uznawane za podstawę do regulowania zobowiązań finansowych.

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od płatności za bony zrealizowane niezgodnie z porozumieniem, a w szczególności:

   • w przypadku stwierdzenia wymiany przez sklep bonów na gotówkę

   • w przypadku wydania przez sklep na podstawie bonów napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

   

  1. W przypadku rażącego naruszenia przez sklep warunków porozumienia, w szczególności określonych w punkcie 11, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

   

  sposób i termin złożenia oferty współpracy

   

  1. W przypadku chęci podjęcia współpracy w realizacji niniejszego zadania należy złożyć wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul.Szkolna 24 na paterze w Biurze Obsługi Klienta lub faxem na numer tel. 074-632-11-29 wew. 203 w terminie do 22.01.2021r. do godz. 1000

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Bartłomiej Magdziarz,

         tel. 074-632-11-29 wew.221 w godz. od 700 do 1500

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia porozumienia w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że realizacja tego przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym a sklep nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.

   

  sporządził: Bartłomiej Magdziarz

  zatwierdził:

   Dyrektor OPS
  Anna Skrzyńska

   

   

   Załączniki:

   Nr 1 – oferta współpracy

  Do pobrania: