OPS Dzierżoniów

Opieka wytchnieniowa- edycja 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Liczba miejsc: pomoc dla dziesięciorga dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i pięciu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Czas realizacji: lipiec 2020 r. -grudzień 2020r.

 

Aby uzyskać pomoc należy złożyć pisemny wniosek o usługi opieki wytchnieniowej do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu),

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności

  • Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24, tel. 74 831 02 01 wew. 212 lub na adres e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.