OPS Dzierżoniów

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uzupełniający uczestników do objęcia wsparciem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.,

Program realizowany będzie  do 31.12.2021r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, ograniczaniu skutków niepełnosprawności ,poprawie funkcjonowania w życiu społecznym poprzez uczestnictwo m.in. w wydarzeniach kulturalnych, religijnych i itp.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Osobiście w siedzibie ośrodka tel. kontaktowy 74 831 02 01 wew 212  lub elektronicznie na adres r.jurewicz@opsdzierzoniow.pl