OPS Dzierżoniów

Nabór na stanowisko Opiekuna Ogrzewalni

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA OPIEKUNA OGRZEWALNI MIEJSKIEJ W DZIERŻONIOWIE

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza do składania ofert na stanowisko
OPIEKUN OGRZEWALNI (umowa cywilnoprawna)

 

 

I Wymagania:

1. Niezbędne:

a)     wykształcenie minimum zawodowe, dodatkowym atutem będzie wykształcenie średnie,

b)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    obywatelstwo polskie.

 

2. Dodatkowe:

a)     ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

b)    kultura osobista oraz mądrość życiowa/ dojrzałość,

c)     odporność na stres,

d)    kompetencje osobiste, komunikatywność, zaangażowanie, asertywność, samodzielność,

e)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem, w szczególności z klientem trudnym, a także umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjacji,

f)       umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji oraz odpowiedzialność.

 

 

II Do zadań opiekuna ogrzewalni w szczególności będzie należało:

a)     pełnienie dyżuru w godzinach funkcjonowania ogrzewalni (planowane godziny od 18:00 do 8:00),

b)    dokonywanie przyjęć osób zgłaszających się do placówki (wpis do ewidencji przyjęć),

c)     przeprowadzenie wstępnego rozeznania pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z przyjęciem do placówki (choroby zakaźne, niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielne funkcjonowanie, pozostawanie pod stałą opieką medyczną itp.),

d)    zapoznanie osoby bezdomnej z treścią regulaminu placówki,

e)     dokonywanie i nadzorowanie działań na rzecz poprawy aktualnego stanu osoby (pomoc przy kąpieli, wymiana odzieży lub jej dezynfekcja, podanie ciepłego napoju, w razie potrzeby konsultacja lekarska),

f)       bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w ogrzewalni pod kątem ich bezpieczeństwa,

g)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki (rejestr osób korzystających, niezbędne oświadczenia, dziennik raportów),

h)    współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz osób bezdomnych (OPS, policja, służba zdrowia, organizacje pozarządowe).

 

 

III Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV);

b)       kwestionariusz osobowy (w załączeniu);

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d)       kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty);

e)       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna ogrzewalni;

f)         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych;

g)       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)       oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 57 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w załączeniu)

 

IV Informacje dodatkowe:

a)     liczba stanowisk: 3

b)    forma i czas trwania zatrudnienia: umowa cywilno–prawna (do 30 kwietnia 2021r.), zgodnie z ustalonym harmonogramem funkcjonowania ogrzewalni,

c)     dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „opiekun ogrzewalni”- w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24.

d)    o terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,

e)     w przypadku dużej liczby kandydatów Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Ogrzewalnia ma charakter placówki interwencyjnej, zapewniającej pomoc doraźną i tymczasową osobom bezdomnym w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

 

Ogrzewalnia jest przeznaczona dla osób bezdomnych (bez dachu nad głową), przebywających w miejscach publicznych i niemieszkalnych, które znajdują się w kryzysowej sytuacji, wymagają interwencji i pomocy w zakresie zapewnienia schronienia oraz ochrony zdrowia i życia, szczególnie w sytuacji obniżonej temperatury W placówce obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zakaz palenia tytoniu.